Poradenstvo ADR

 

 

S nebezpečným tovarom sa stretávame denne všetci. Okrem všeobecne známych jedovatých, žieravých, rádioaktívnych a výbušných látok sem patria aj pohonné hmoty, oleje, vody do ostrekovačov, rozmrazovače zámkov, farby, laky, riedidlá, pesticídy, agrochemikálie, odpady definované v katalógu odpadov (kód N), rôzne čistiace prostriedky, kozmetické prostriedky ale aj napríklad šľahačka v spray.

Na základe zákona č. 168/1996 Zb. o cestnej doprave a jeho novelizácií, ktorý požaduje uplatňovať vo vnútroštátnej aj medzinárodnej preprave nebezpečných vecí Dohodu o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR, musí každá firma, ktorej činnosť súvisí s prepravou nebezpečných vecí t.j.:


 - odosielateľ
 - nakladajúca, baliaca alebo plniaca organizácia,
 - dopravca
 - príjemca


vo  vnútroštátnej aj medzinárodnej doprave menovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov.


Tento bezpečnostný poradca musí byť držiteľom medzinárodného preukazu o spôsobilosti vykonávať funkciu bezpečnostného poradcu. Bezpečnostným poradcom môže byť pracovník poverený riadením firmy, iný zamestnanec alebo aj osoba, ktorá nie je zamestnancom a funkciu bezpečnostného poradcu vykonáva externe.

Na základe Vášho záujmu Vám môžeme ponúknuť nasledujúce služby:

  • Vykonanie jednorázového zisťovacieho auditu (zistenie skutočného stavu a návrh opatrení).
  • Výkon funkcie bezpečnostného poradcu.
  • Spracovanie firemného manuálu pre zaobchádzanie s nebezpečným tovarom.
  • Vyškolenie pracovníkov firmy z Dohody ADR pri prepravách cestnou dopravou.
  • Spracovanie povinnej ročnej správy pre vedenie podniku a orgány verejnej správy.
  • Spracovanie správ o mimoriadnych udalostiach.


V prípade záujmu o ponúkané služby bezpečnostného poradcu nás neváhajte kontaktovať.